City: Tashkent Intensity: IV Responses: 3 City: Ташкент Intensity: II Responses: 1 City: Tashkent Intensity: III Responses: 3