City: Tumen Intensity: V Responses: 1 City: Myŏnggan Intensity: V Responses: 2 City: Kilchu Intensity: V Responses: 2 City: Chŏngjin Intensity: V Responses: 3 City: Sŭngjibaegam Intensity: VII Responses: 4 City: Hoemun Intensity: VI Responses: 1 City: Songjianghe Intensity: IV Responses: 2