City: Masbate Intensity: V Responses: 1 City: Aroroy Intensity: V Responses: 1 City: San Rafael (Guinobatan, Albay) Intensity: II Responses: 1