City: Haveloloto Intensity: V Responses: 1 City: Vaini Intensity: V Responses: 1 City: Pangai Intensity: IV Responses: 1 City: Nukuʿalofa Intensity: III Responses: 1