City: Syriam Intensity: I Responses: 1 City: Kohīma Intensity: IV Responses: 1 City: Maeai Intensity: III Responses: 1 City: Rangoon Intensity: III Responses: 2 City: Shwebo Intensity: VI Responses: 6 City: Mae Hong Son Intensity: IV Responses: 3 City: Kunming Intensity: II Responses: 1 City: Dibrugarh Intensity: III Responses: 1 City: Hangdong Intensity: II Responses: 8 City: Pyinmana Intensity: III Responses: 4 City: Chiang Mai Intensity: II Responses: 17 City: Mogok Intensity: VI Responses: 1 City: Sansai Intensity: II Responses: 2 City: Mandalay Intensity: III Responses: 3 City: Taunggyi Intensity: II Responses: 1 City: Āīzawl Intensity: V Responses: 1