City: Wakuya Intensity: IV Responses: 1 City: Shiogama Intensity: III Responses: 1 City: Yuzawa Intensity: II Responses: 1 City: Miyako Intensity: VI Responses: 1 City: Misawa Intensity: III Responses: 3