City: Santa Cruz Intensity: V Responses: 1 City: Nicoya Intensity: II Responses: 1