City: Sapporo-shi Intensity: IV Responses: 2 City: Nemuro Intensity: V Responses: 1 City: Misawa-shi Intensity: V Responses: 1